Асоциация НЕСТ
Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия
Начало Начало
Начало Мисия
Начало Програма
Начало Проекти
Начало За Асоциацията
Начало Услуги
Фирмено представителство Представителство
Панаири и изложби Панаири/Изложби
Инвестиции Инвестиции
Начало Недвижими имоти
Строителство и ремонти Строителство
Joint Venture - смесени предприятия Joint Venture
Консулт Консулт
Офис дизайн Офис дизайн
Уеб-дизайн и реклама Уеб-дизайн и реклама
Контакт Контакт
Развитие на човешкия ресурс
Асоциацията се специализира в развитието и прилагането на иновативни концепции за личностното и организационно развитие на персонала и фирмата Ви.
Ние анализираме цялостната организация на работния процес във фирмата Ви и предлагаме най-добрите решения според ситуацията на пазара.
Ние подпомагаме идентификацията и мотивацията на персонала Ви, като оптимизираме информационната и комуникационна култура в предприятието. При мероприятия по реорганизация на производствения процес, правим нашите предложения от изработването на концепцията до цялостното им прилагане.

Основната задача на изпълнителният орган на Асоциацията - Агенция НЕСТ е намирането на оптималното място на всеки сътрудник на фирмата Ви. Това за нас означава персонални консултации със съответния сътрудник.

В рамките на семинари разработвеме основните линии за развитие на предприятието. Посредствум диагноза и метод на обучение, както и прилагането на модерни системи на допитване, ние обхващаме, анализираме моментното състояние на фирмата и правим предложения за оптимизирането й.
Комуникации с човешкия ресурс

Ние в Асоциацията съвместно с изпълнителния орган бихме могли да подберем за фирмата Ви необходимия квалифициран и перспективен персонал, специалисти и ръководни кадри. Ние поемаме цялостната концепция и прилагнето на действията Ви относно развитието на персонала във Вашата фирма. Освен това разработваме дългосрочни прогнози за развитието на човешкия ресурс в предприятието Ви и по целеви групи. Особено важно е да бъде проведен маркетинг за развитието на персонала във Фирмата Ви с оглед на даденостите на съответния сегмен от пазара на работната сила. Вглеждането в моментното състояние на предлагането на работна сила е един важен фактор, който Вашата фирма би трябвало да има в предвид.


Какво бихме направили още за Вашата фирма:
Вътрешна комуникация
Външна комуникация
Допитвания до персонала,
Предложения за вътр. стен вестник и писма,
Преценка на потенциала за конфликт,
Анализ на информационните структури,
Разработка на комуникационни стратегии,
Позициониране на секторите,
Имидж анлиз,
Анализ на работната ергономия,
Анализ на отсъствие на персонала.
Анализ на целевите групи,

Разработка на имидж кампании,

Разработка на концепция за корпоративен имидж,
Разработка и провеждане на рекламни кампании в пресата,
Координация на активностите Ви по персонален маркетинг,
Маркетинг във висшите учебни заведения,
Провеждане на кампании по намиране на перспективен персонал,
Намиране на ръководен персонал.
Мотивация
Обратна връзка
Анализ на мотивацията,
Откриване на мотивационни потенциали,
Разработване на пул за равитие на човешкия ресурс,
Здравно осигураване,
Иследване на времената на неприсъствие,
Стратегически концепции за обвързване на персонала,
Непрекъснати процеси на подобрение,
Разработка на мероприятия по развитието на персонала,
Предложения за мероприятия и тяхната организация,
Ние обработваме и създаваме концепции за цялостния процес на създаването на анкетни карти за обработка, логистика до последващите мероприятия по обучението, семинарите, работните срещи и целенасочените тренировъчни мероприятия.
Конкретна дефиниция на целта на Вашата обратна връзка,
Вземане под внимание на производствената култура и основните производства,
Определяне на стратегическото планиране и на пазара труда,
Разработка на потребностен подробен анализ, като средство за оптимална концепция,
Намиране на сектора за оптимиране,
Обективност и близост до практиката,
Достигане на възможно най-голямата приемственост,
Разработка на структура за обратна връзка.
Мотивиране на проектна група
Последващи мероприятия
Активна работа с професионалния съюз (синдикат) и работническия съвет във фирмата,
Разработка на конкретни анкетни карти,
Разработка на индивидуални програми и модулни схеми,
Обобщаване и оценка,
Лично разясняване на отчети и разговори,
Обучение на персонала и екипите,
Обобщаване на процесната обратна връзка,
Извършване на допитвания,
Разработка на тренировъчни съдържания,
Анализ
Процесно съпровождане
Културен одит,
Одити на ръководния състав (Management Audits),
Допитвания и анкети до персонала,
Стойностен анализ,
Анализ на комуникационната структура,
Анализ на междукултурните компетенции,
Управление на конфликта,
Анализ на величините,
Анализ на човешкия ресурс и персонал.
Дефиниране на целта,
Разработка на бизнес стратегии от гледна точка на развитието на човешкия ресурс,
Разработка на първообрази,
Концепция на образа,
Дефиниция на стратегиите за промяна,
Ориентирани към участниците процеси на обучение,
Осъзнаване на "скрити правила на играта",
Избягване на безуспешни интеграционни проекти,
Формиране на нова предприемаческа култура,
Оптимизиране
Развитие на сътрудниците и колектива,
Интелектуално управление,
Възможности в съприкосновението със съпротива и конфликти,
Комуникация от визия и мисия,
Спечелване на ключови фигури за целите на промяна,
Показване на перспективи за развитие,
Разработка, предложение и развитие на прозрачна стратегия за персонала,
Като консултант в развитието на кариерата Ви, ние Ви съпровождаме моментно или дългосрочно по Вашия път на развитие. Нашите специалисти съвместно с Вас анализират потенциалите Ви възможностите и разработват стъпка по стъпка възможностите за понатъшната Ви квалификация, за да може Вашата стойност значително да се покачи на пазара на работната сила.
Ние Ви съветваме при избора на съответната подходяща позиция и Ви помагаме да направите най-добрия избор за бъдещето Ви професионално развитие. За нас са от особено значение и стоят в центъра на вниманието Вашите индивидуални професионални желания и представи.
Ние ще Ви покажем пътя и възможностите оптимално да се позиционирате на пазара за работна сила. Съвместно ще обсъдим и анализираме досегашната Ви кариера, ще изготвим професионални предложения и ще Ви покажем вашите силни и слаби места в професионалния Ви профил.
Ние ще разработим съвместно с Вас личната Ви маркетингова стратегия и ще Ви посъветваме за Вашата бъдеща кариера.
Лично управление на кариерата Ви
Организация
Анализ на професионалната и лична ситуация,
Дефиниране на целите на кариерата Ви,
Анализ на досегашното Ви развитие,
Разработка на Вашите приоритети,
Анализ на Вашите силни и слаби страни,
Интензивно укрепване на Вашите силни личностни страни,
Съдействие при взаимодействие с персонални консултанти,
Консултация при проблеми от ново естество,
Съпровождане при смяна на работното място в собствената организация и взаимодействието в нови роли,
Разработка на стратегия на кандидастване за работа,
Дефиниране на целевите позиции и фирми,
Съпровождане по време на процеса на кандидастване за работа,
Подготвяне за бъдещи професионални промени,
Разработка на мероприятия за квалификация.
Кандидастване за работа
Култура и управлено-поведенчески стил
Подготовка за интервю за кандидастване за работа,
Обясняване на критериите за избор,
Анализ и подобряване на документите за кандидастване за работа,
Оптимизиране на кандидастването за работа по E-mail,
Съдействие,
Тренировка при работа с трудови борси по интернет,
Съпровождане на хора при генерални структорни промени(например сливания, реорганизации и нови изисквания на пазара).
Промяна на стила на управление,
Подготовка на нова производствена и фирмена култура,
Съпровождане при организационни промени,
Работа в екип,
Решаване на възникнали проблеми,
Възможност за предаване на ентусиазъм и визия,
Планиране на кариерата в собствената организация,
Подготовка на обучения и семинари,
 
Личностни качества
 
  Оптимиране на социалните възможности,  
 
Освобождаване на мотивационни и трудови задръжки,
 
 
Помощ при среща с комплексни структури,
 
 
Осъзнаване на поведенчески и ежедневни задръжки,
 
 
Помощ при личностни кризи и кризистни състояния,
 
 
Проверка на професионалното и личностно планиране,
 
 
Създаване на активна обратна връзка,
 
 
Отражение на профисионалната роля,
 
 
Подготвяне за конфликтни ситуации.
и още много други ситуации и решения за Вашата правилна трудова и професионална реализация.

Асоциация НЕСТ®