Асоциация НЕСТ
Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия
Начало Начало
Начало Мисия
Начало Проекти
Начало За Асоциацията
Начало Услуги
Фирмено представителство Представителство
Панаири и изложби Панаири/Изложби
Инвестиции Инвестиции
Начало Недвижими имоти
Строителство и ремонти Строителство
Joint Venture - смесени предприятия Joint Venture
Консулт Консулт
HR_Development HR-Development
Офис дизайн Офис дизайн
Уеб-дизайн и реклама Уеб-дизайн и реклама
Контакт Контакт
Програма на Асоциация НЕСТ
Асоциация НЕСТ прие за изпълнение следната програма:
(1)
Ocновна цел на Асоциацията е да подпомага представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации като национално представително сдружение;
(2)
Да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове;
(3)
Да съдействува за привличането на чуждестранни инвестиции в търговско, стопанските и индустриални предприятия;
(4)
Да подпомага своите членове в стремежа им да се интегрират в мeждународните пазари като повишават тяхната конкурентноспособност и технологичното им ниво за заемането на пазарни ниши с нови продукти;
(5)
Да разработва програми и съдейства за постигане на висок професионализъм на управленския потенциал на своите членове;
(6)
Да създава възможности за квалификация и обучение в областта на управлението и фирмената стратегия на своите членове;
(7)
Да създава възможности за достъп до схеми за финансиране и кредитиране при облекчени условия на търговско, стопанските и индустриални предприятия;
(8)
Да съдействува при кандидатстване по линия на програми от правителството и ЕС, насърчаващи икономическото развитието и управлението в търговско, стопанските и индустриални предприятия;
(9)
Да съдействува за разработване на програми за управление на човешките ресурси, с провеждане на курсове за професионална квалификация и преквалификация, съобразени с промените на икомическата среда и пазара на труда;
(10)
Да съдействува и подпомага процесите по пътя към развита пазарна икономика;
(11)
Да оказва целенасочено въздействие за ускоряване процесите на преструктуиране в икономиката и икономическото развитие.
На горе

Асоциация НЕСТ®