Асоциация НЕСТ
Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия
Начало Начало
Начало Програма
Начало Проекти
Начало За Асоциацията
Начало Услуги
Фирмено представителство Представителство
Панаири и изложби Панаири/Изложби
Инвестиции Инвестиции
Начало Недвижими имоти
Строителство и ремонти Строителство
Joint Venture - смесени предприятия Joint Venture
Консулт Консулт
HR_Development HR-Development
Офис дизайн Офис дизайн
Уеб-дизайн и реклама Уеб-дизайн и реклама
Контакт Контакт
Мисия на Асоциация НЕСТ
Мисията на Асоциация НЕСТ е в съответствие с действащото българско законодателство и устава на Асоциацията :
1.
Обсъжда, изготвя и защитава концепции и стратегии за развитието на икономиката и свързаните с нея дейности и ги предлага на компентентните държавни органи;
2.
Изразява мнение и дава мотивирани писмени становища по предоставени проекти на нормативни актове;
3.
Представлява и защитава икономическите интереси на своите членове пред централните и местни държавни органи, организации и лица при разработването и разглеждането на проекти за преференции, данъци, такси, мита, лихви и други икономически и организационни условия, осигуряващи ефективност в дейността и развитието на икономиката;
4.
Осъществява координация и съгласува интересите на членовете си в различните сфери на дейност при спазване принципите и изискванията за правна и икономическа самостоятелност, ненамеса в дейността на членовете си, лоялна конкуренция, липса на прояви на монополизъм, опазване на търговската и фирмена тайна, етика и коректност във взаимоотношенията;
5.
Участва в работата на консултативните съвети, комисии и работни групи към държавни и обществени органи;
6.
Подпомага развитието на вътрешно-търговските и технологични връзки между своите членове;
7.
Съдействува за осъществяване на маркетингови проучвания, изследвания, консултации и анализи на вътрешния и международни пазари;
8.
Подпомага и дава препоръки на членовете си за ефективно развитие на стопанската им дейност и съдейства за кооперирането им при изпълнение на крупни поръчки в страната и чужбина;
9.
Осъществява делови контакти и сътрудничество с местни и международни организации, обмяна на опит и обсъждане на общата и приложна проблематика, както и за привличане на български и чужди инвестиции за създаването на смесени дружества и предприятия, трансфер на нови технологии и лицензи;
10.
Установява сътрудничества с европейски, национални и международни браншови асоциации и сдружения;
11.
Дава препоръки, анализи и консултации за отпускане на кредити от български и чужди финансови и банкови институции за развитието на стопанската дейност на своите членове;
12.
Информира членовете си за обявени търгове, конкурси и обществени поръчки, панаири и изложби и други публични изяви, касаещи интересите на своите членове, като съдействува за участието им в тях, чрез осигуряване на типови договори, образци, тръжни книжа и други материали, при облекчени условия;
13.
Дава препоръки, анализи и консултации за изграждането и функционирането на стокови, финансови и капиталови борси за обслужване на своите членове;
14.
Съдействува за изграждане на ползотворни връзки на технически университети и колежи с търговско, стопанските и индустриални предприятия;
15.
Дава препоръки, анализи и консултации за изграждането и функционирането на трудови борси за управление на човешкия ресурс, в интерес на своите членове;
16.
Участвува в национални и международни проекти и програми за икономическо развитие и съдействува за включването на членовете си в тях;
17.
Съдействува за повишаване на квалификацията и специализацията на управленския и обслужващ персонал на своите членове, като организира и провежда национални и международни срещи, панаири, симпозиуми, семинари, конференции, експозиции, делови срещи, курсове и други форми за професионално обучение и квалификация в взаимодествие с държавни органи, организации, местни и чуждестранни институции;
18.
Съдействува за доброволното и взаимоизгодно решаване на възникнали спорове между своите членове;
19.
Дава препоръки, анализи и консултации на членовете си по проблеми на трудовото законодателство, екологични, здравословни и безопасни условия на труд, социални взаимоотношения и др.;
20.
Участва в разработването на стандарти и техническите изисквания на продуктите на своите членове;
21.
Дава препоръки, анализи и консултации за въвеждане на върхови технологии и стандарти в дейноста на своите членове;
22.
Разработва и внася в съответните компетентни държавни органи и ведомства анализи, експертизи и други предложения в интерес на търговско, стопанските и индустриялни предприятия за икомическото им развитие;
23.
Изготвя годишни доклади за състоянието и перспективата за развитие на икономиката;
24.
Съдействува и упражнява контрол за спазването на търговската етика, морал и правилата за лоялно пазарно поведение на членовете си;
25.
Асоциациата издава и печати информационни и рекламни материали, публикува в специализирани издания - доклади, анализи и реклама на своите членове, а също така и в световната мрежа - интернет;
26.
Издава документ за професионална правоспособност на преминалите форми на обучение в Асоциация "НЕСТ";
27.
Изготвя и актуализира поименни списъци на експерт-консултанти (вещи- лица) със специални познания в различните области, в услуга на своите членове на държавните и общински органи и на възложителите на търгове, конкурси и обществени поръчки;
28.
Издава удостоверение за изпълнявана дейност на членовете си, за произход и качество на стоките, които да им служат в стопанските взаимотношения, доколкото това не е възможно на държавен орган или институция;
29.
Изпълнява и други възложени задачи в рамките на своята компетентност и цели.

Асоциация НЕСТ®